PRÁCA S PORTÁLOM

Od 1.9.2020 boli školy a žiaci v IPŠŠ (Informačný portál školského športu) spárovaní s databázou RIS (Rezortný informačný systém MŠVVaŠ), čím boli odstránené duplicity a chyby v názvoch škôl a menách žiakov - viď článok Zmeny na ovládacom paneli od 1.9.2020.

PDF

VIDEO

POZOR! Pre správne fungovanie je nevyhnutné nastavenie EDUID školy (jedinečný identifikátor v rámci RIS - 9 miestne číslo začínajúce číslicou 1). Skontrolujte po prihlásení v časti Nastavenia/Zmena údajov školy, resp. pošlite Žiadosť o opravu nastavenia EduID.

V štruktúre RIS existujú spojené školy so samostatným EDUID, ktoré zastrešujú napr. základnú aj strednú školu, ktoré majú svoje jedinečné EDUID. Žiaci sú evidovaní pod EDUID ZŠ alebo SŠ, ale Spojená škola nemá priradených nijakých žiakov.

Je možné aj nastavenie, aby sa všetci žiaci (ZŠ aj SŠ) zobrazovali pod jedným EDUID (kontom jednej školy), pričom to môže byť aj Spojená škola. Oprávnie na presun žiakov pod iný subjekt má správca systému. Jedná sa o komplikovaný proces, ktorý sa aplikuje len v odôvodnených prípadoch.

 

I. PRIHLASOVANIE ŠKôL DO SÚŤAŽÍ 

 1. Každá škola má svoje jedinenčné prihlasovacie meno a heslo; pokiaľ ho nevie, zistí ho u krajského administrátora (RÚŠS), viď Kontakt alebo Kontakt. Heslo je možné obnoviť pomocou nastavenej e-mailovej adresy.
 2. ZABLOKOVANÉ konto. Pri opakovanom zadaní nesprávneho hesla sa konto zablokuje. Potrebné požiadať krajského administrátora o odblokovanie.
 3. Školy sa prostredníctvom Portálu prihlásia v stanovenom termíne do súťaží zverejnených na IPŠŠ - Nové súťaže.
 4. Škola sa môže prihlásiť do súťaže len do stanoveného termínu.
 5. Prihlásené školy sa sa automaticky zobrazia medzi prihlásenými účastníkmi - Naše súťaže.
 6. Ak sa chce škola zo súťaže odhlásiť, musí o to požiadať krajského administrátora (RÚŠS).
 7. Portál je administrovaný cez program Activeweb.
 8. Administrátor alebo organizátor kola sa do Activewebu prihlási pod svojím menom a heslom na adrese https://sutaze.skolskysport.sk/activeweb.
 9. Krajský administrátor môže pridať školu do súťaže aj po stanovenom termíne.
 10. Krajský administrátor vylúči zo súťaží tie subjekty, ktoré tam nepatria (Activeweb - záložka Schválení účastníci súťaže, resp. Účastníci kola).

II. ZOZNAM ŽIAKOV

 1. Ovládací panel - vľavo v menu kliknite na Zoznam žiakov, ďalej na Pridať z RIS, vyberte ročník a dajte Zobraziť ponuku. Z ponuky RIS si vytvorte svoj pracovný zoznam žiakov, ktorí sa vám budú zobrazovať v ponuke pre pridanie žiakov na súpisky (nebudú sa zbytočne zobrazovať všetci žiaci školy).
 2. Viac je uvedené v Aktualitách v článku RIS - zmeny na ovládacom paneli od 1.9.2020.
 3. Rovnako ako školy, aj osoby (žiaci a učitelia) majú svoje jedinečné EDUID (9 miestne číslo začínajúce 3).
 4. Zoznamy žiakov sú každoročne aktualizované na základe údajov z RIS (septembrový eduzber). Ak je žiak v evidencii niektorej školy, nemôže si ho iná škola pridať do zoznamu, ale musí požiadať školu, ktorej sa to týka, aby žiaka zo svojej evidencie vyradila (systém ponúka automaticky generovaný e-mail (Žiadosť o vyradenie z evidencie), ktorý sa odošle na adresu školy, kde je žiak evidovaný.
 5. Každá škola by mala vyradiť z evidencie žiakov, ktorí prestúpili v priebehu roka na inú školu. Toto sa týka len pracovného zoznamu (nie zoznamu RIS) pre potreby pridávania na súpisky. V zozname študentov na pravej strane od mena žiaka kliknite na Vyradiť a potom potvrdiť.
 6. POZOR! Nedajte sa pomýliť. Meno vyradeného žiaka sa môže ešte nejaký čas v zozname zobrazovať.

III. SÚPISKY 

 1. Krajský administrátor (RÚŠS, prípadne iný subjekt zodpovedný za riadenie súťaže) je povinný nastaviť organizátora kola.
 2. Organizátorovi kola sa týmto krokom umožní vstúpiť do správcovského programu Activeweb, ale iba do kola, ktoré organizuje.
 3. Organizátor kola je zodpovedný za nastavenie dátumu konania kola a vloženie propozícií pre dané kolo.
 4. Školy môžu pridať súpisky na jednotlivé kolá v súťažiach, do ktorých je škola prihlásená, až keď organizátor určí dátum konania kola (v deň konania už škola nemôže súpisku upraviť).
 5. V okamihu, keď organizátor stanoví dátum konania kola, systém generuje automatickú správu (mail) všetkým účastníkom, že si môžu upraviť súpisku pre dané kolo.
 6. Ovládací panel - Prebiehajúce kolá - pri každom kole, ktoré má stanovený dátum konania, sa zobrazuje možnosť pridať alebo upraviť súpisku (po uplynutí termínu možno súpisku len zobraziť).
 7. Súpisku možno upravovať a meniť až do dátumu konania kola (v deň konania už nie).
 8. Súpisky je možné kedykoľvek zobraziť a vytlačiť (pdf), pdf formát súpisky spĺňa všetky potrebné náležitosti (stačí vytlačiť a podpísať).
 9. Portál zobrazí plný dátum narodenia športovcov len keď je škola prihlásená pod svojím menom a heslom, inak ponúkne systém iba rok narodenia.
 10. Upraviť nastavenia - treba vyplniť meno trénera (musí byť pred tým vložené do zoznamu učiteľov) a je možné vyplniť aj meno štatutára (v prípade, že sa meno štatutára nevyplní, ostane na súpiske text „podpis a pečiatka školy“).
 11. Organizátor/administrátor okresného kola označí postupujúcu školu a systém ju automaticky presunie do vyššieho/krajského kola.
 12. Keď organizátor krajského kola stanoví dátum konania, objaví sa škole možnosť upraviť súpisku do krajského kola;
 13. Do okresného kola je možné prihlásiť aj viac družstiev z jednej školy (pokiaľ to organizačné podmienky dovoľujú a organizátor súhlasí).
 14. Vytvorením viacerých družstiev/súpisiek sa podporuje filozofia zapojenia čo najväčšieho počtu žiakov do školských športových súťaží.
 15. Ďalšie družstvo možno vytvoriť v prípade, ak už je vytvorené prvé družstvo.
 16. Nové družstvo má už prívlastok „B“ ,resp. „C“ a toto označenie sa pri názve družstva zobrazuje. Do vyššieho (krajského) kola postupuje len jedno (víťazné) družstvo - pravidlo postupových súťaží.

 IV. PRIHLÁSENIE SA ZA ORGANIZÁTORA KOLA 

 1. Organizátorom kola môže byť účastník (škola) alebo iný subjekt (napr. Cvč).
 2. Krajský administrátor označí organizátora spomedzi účastníkov alebo môže pridať iného organizátora, ktorý nefiguruje medzi priamymi účastníkmi.
 3. Ak sa chce za organizátora prihlásiť iný subjekt, ktorý nie je priamym účastníkom kola, musí o to požiadať krajského administrátora.

 V. STROM SÚŤAŽÍ (prehľad kôl súťaže)

 1. Pri otvorení novej súťaže systém automaticky generuje strom súťaží (celoslovenskú štruktúru kôl - Okres-Kraj-MSR) .
 2. V strome súťaží je možné pridávať medzistupne (Pridať nové kolo). Ak sa do OK prihlási veľký počet škôl, krajský administrátor môže vytvárať predkolá (alebo regionálne medzikolá). V každom kole musí byť nastavené (vpravo dolu) nadradené kolo, inak systém nevie dané kolo zaradiť.
 3. Po prihlásení do súťaže systém automaticky zaradí školu do príslušného okresného kola.
 4. Kolo sa aktivuje tým, keď sa do súťaže prihlási škola z príslušného okresu (inak sa nemusí zobrazovať).
 5. Školy môžu upravovať súpisky na jednotlivé kolá od momentu, keď organizátor stanoví dátum konania kola.
 6. Súpisky možno upravovať len do uvedeného dátumu.