Kontaktné údaje

Ak potrebujete informácie týkajúce sa okresných a krajských kôl, alebo ak máte zablokovaný prístup na portál, obráťte sa na príslušný okresný úrad.

Okresný úrad v B. Bystrici
Ing. Mária Kolárska
Námestie Ľudovíta Štúra 1
974 05  Banská Bystrica
maria.kolarska@minv.sk
tel: 048/4306 610, 0907 720 835

Okresný úrad v Bratislava
Ľubomír Čamek
Tomášikova 46
832 05 Bratislava
lubomir.camek@minv.sk
tel: 09610 / 46 435

Okresný úrad v Košiciach
PaedDr. Milan Gomolčák
Zádielska 1
040 78  Košice
milan.gomolcak@minv.sk
tel: 055 / 7245 119

Okresný úrad Nitre
odbor školstva
Mgr. Marta Mladá
Štefánikova tr. 69
949 01 Nitra
marta.mlada@minv.sk
tel: 037 / 6969 323

Okresný úrad v Prešove
Mgr. Miloš Jakubík
KŠÚ v Prešove
Tarasa Ševčenka 11, 080 01 Prešov
milos.jakubik@minv.sk
tel: 051 / 7462 713

Okresný úrad v Trenčíne
Mgr. Tatiana Križanová
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín
tatiana.krizanova@minv.sk
tel: 032 / 7411 458

Mgr. Tibor Bélik
tibor.belik@minv.sk
tel: 032/7411 292

Okresný úrad v Trnave
Ing. Martin Krivošík
Vajanského 2
917 01  Trnava
martin.krivosik@minv.sk
tel: 033 / 5550 136, 0907 074 758

Okresný úrad v Žiline
Mgr. Mária Petráková
Komenského 35
010 01  Žilina
maria.petrakova@minv.sk
tel: 041 733 5885, 0917 687 583


Správa portálu:

Národné športové centrum
Športová hala Mladosť
Trnavská 39
831 04 Bratislava

tel: 02 / 3222 3610, 0908 970 662
e-mail: skolskysport@sportcenter.sk

 

Sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež MŠVVaŠ SR
tel: 02 / 59374 763