Krajské kolo Košický kraj

Volejbal
Volejbal
 

Disciplína
MIDIcoolvolley (4-kový volejbal)

Dátum konania
20.4.2023

Uzavretie súpisiek pred
20.4.2023

 
Súťaž:
 
Organizátor:
 
Typ kola :
Turnaj
 
Úroveň kola :
Krajské kolo
 
Popis:
P R O P O Z Í C I E Majstrovstvá kraja v midivolejbale žiačok ZŠ pre školský rok 2022/2023 Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Organizátor : CVČ, Hutnícka 18 Spišská Nová Ves Termín a miesto: 20.04.2023 /štvrtok/ 9.00 hod. telocvičňa ZŠ Zd.Nejedlého SNV Kategória: žiačky základných škôl nar. 1.1.2008 a mladšie Účastníci: Víťazné družstvá okresných kôl ( 8+1 vedúci) Záväzné potvrdenie: Školy ktoré sa zúčastnia MK prosíme o telefonické potvrdenie účasti do 17.04.2023 Mgr.Eva Fabianová 0911 421 480 !!! Podmienka účasti: Prihlásiť sa cez www.sutaze.skolskysport.sk - vložiť súpisku do termínu: 17.04.2023 do 12,00 hod. Prihlášky doručené po termíne nebudú akceptované. Každá žiačka uvedená na súpiske danej školy je povinná na vyžiadanie pri prezentácii predložiť originál preukaz poistenca. Prezentácia: 20.04.2023 od 8,30 do 9,00 hod. v mieste konania podujatia Pri prezentácii odovzdať: Súpisku s uvedením mena, priezviska dátumom narodenia, označením čísla dresu, vytlačenú z www.sutaze.skolskysport.sk, a podpísanú vedením školy. Žrebovanie: Uskutoční sa na porade vedúcich pred turnajom. Predpis : Hrá sa podľa pravidiel SVF Hrací systém: Hrací systém: Určený pravidlami SVF Hracie lopty: Dodá organizátor. Lopty na rozcvičenie si donesú jednotlivé družstvá Výstroj: Jednotné dresy s číslami Hodnotenie: Zápis o stretnutí – www.sutaze.skolskysport.sk Ceny: Družstvá na prvých troch miestach získajú diplom a pohár. Víťazné družstvo má právo postupu na Majstrovstvá Slovenska Protesty: Písomne hneď po skončení zápasu s protestným vkladom 10€ Organizačný štáb: Mgr. Eva Fabianová, Ing.Igor Murko, PhDr.Ľubica Š e f č í k o v á Rozhodcovia: Zabezpečí organizátor Financovanie: Občerstvenie a pitný režim – zabezpečí organizátor Poistenie: Účastníci štartujú na vlastné individuálne poistenie. Každý účastník musí mať so sebou preukaz poistenca. Za bezpečnosť a zdravotnú spôsobilosť účastní
 
Miesto konania:
 
Názov Typ Veľkosť
Pravidlá Ine 297 kb
KM midivolejbal 22-23 Propozície 572 kb
KM midivolejbal 22-23 Výsledky 37 kb