ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Športové súťaže je možné organizovať v závislosti od pandemickej situácie v okrese. Podmienky organizovania musia byť v súlade s COVID Automatom pre šport, ktorý je zverejnený na webovej stránke: www.covidsport.sk.

Telesná výchova

Telesná a športová výchova je povolená v exteriéri aj interiéri. V prípade priaznivých klimatických podmienok ju ministerstvo odporúča vykonávať v exteriéri (školský dvor, okolie školy, park a pod.) formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19. Telesnú a športovú výchovu v interiéri odporúčame realizovať s minimálnym premiešavaním tried. Žiaci na hodinách telesnej výchovy môžu cvičiť bez prekrytia horných dýchacích ciest.

Školské športové súťaže

Školské športové možnosti je možné organizovať, pričom sa postupuje podľa pokynov športového Covid automatu v režime športových súťaží.

Školské telocvične

Školské telocvične je možné využívať na vyučovanie telesnej a športovej výchovy, krúžkovej činnosti a po skončení vyučovania je možné prenajímať ich športovým klubom a športovým organizáciám na tréningovú činnosť.

Krúžková činnosť (športové krúžky)

Športové krúžky v rámci na školách v rámci ŠKD je možné realizovať s minimalizovaním premiešavania tried. Po skončení vyučovanie je možné realizovať aj športové krúžky organizované športovými klubmi podľa športového Covid automatu v režime tréningov športových klubov.

Športový výcvik, pohybové aktivity v prírode (škola v prírode/lyžiarsky kurz)

MŠVVaŠ odporúča zvážiť prípadné organizáciu lyžiarskych kurzov a iných pohybových aktivít v prírode vzhľadom na komplikácie súvisiace s organizáciou a uskutočnením týchto aktivít, keďže sa riadia usmerneniami Covid automatu o hromadných podujatiach a v prípade zhoršenia pandemickej situácie v okrese hrozí ich zrušenie.

Testovanie pohybových predpokladov žiakov

Škola môže zorganizovať povinné testovanie žiakov I. a III. ročníka, pokiaľ im to situácia dovoľuje. Vzhľadom na nepredvídateľnú epidemiologickú situáciu však testovanie v školskom roku 2021/2022 nie je povinné.