Školské športové súťaže pre školský rok 2022/2023 zverejnené 9.9.2022

Všetky požiadavky ohľadom portálu školského športu prosím zasielať mailom na : alena.hloskova@sportcenter.sk

9.9.2022

Školské športové súťaže žiakov a žiačok základných a stredných škôl pre školský rok 2022/2023.

Na stránke MŠVVaŠ SR bol zverejnený kalendár školských športových súťaží kategórie A. ako aj organizačné poriadky týchto súťaží.
Súťaže sú rozdelené do troch kategóríí:
??A. Kategória (SUPERfinálové)
Postupové a otvorené súťaže v športoch, ktoré vrcholia na SUPERfinále 2023 (školské majstrovstvá Slovenska).
Na úrovni okresov a krajov sú zabezpečené RÚŠS; na úrovni SUPERfinále príslušným národným športovým zväzom.
??B. Kategória (Krajské)
Sú postupové súťaže vyhlásené MŠVVaŠ, ktoré končia na krajskej úrovni.
Výber konkrétnych športov a súťaží je v kompetencii RÚŠS podľa záujmov a možností daného kraja.
Každý kraj si môže určiť max. 3 súťaže, po ich schválení dňa 15.9.2022 budú zverejnené.
??C. Kategória (Partnerské)
Súťaže nie sú vyhlásené MŠVVaŠ, zodpovednosť za organizáciu a financovanie súťaží preberá partner súťaže (športové zväzy,
VÚC, mestá, školy, CVČ, občianske združenia …), ktorý požiada o zaradenie do systému školských športových súťaží
prostredníctvom žiadosti zverejnenej na portáli školského športu.
OTVORENÉ Majstrovstvá Slovenska 2022
DOLEŽITÉ LINKY
?? Informácie k súťažiam nájdete na https://skolskysport.sk/skolske-sportove-sutaze/
?? Prihlasovanie do súťaží je spustené https://sutaze.skolskysport.sk/
?? Kontakty na regionálne úrady školskej správy: https://skolskysport.sk/.../koordinatori-pre-okresy-a-kraje/